نویسنده

خانه هوشمند,

روشهای هوشمند سازی ساختمان

روشهای هوشمند سازی ساختمان بر اساس شرایط هر ساختمان انتخاب می‌شود. در ساختمانی که سالهاست از زمان ساخت آن می‌گذرد در مقایسه با ساختمانی که هنوز ساخته نشده و در بخش طراحی است روشهای هوشمند