پروتز ها در صنعت پزشکی در اینترنت اشیا

افزودن حس لامسه به پروتزهای مصنوعی ممکن شد؟؟؟؟!! پروتز هایی که روزی فقط برای پوشاندن معلولیت ها و در مواقعی جبران تا حدود بعضی از محدودیت های ناشی از معلولیت ساخته می شدند با ای پژوهش دانشماندان دچار انقلابی خواهند شد تا حدودی معلولین را به سوی زندگی همچون افراد …

ورزش در اینترنت اشیا

امروزه ورزش به یکی از بازارهای اصلی هوشمند سازی اشیاء(گجت های متصل) و اینترنت اشیاء تبدیل شده است. به طور کلی، دو نوع گجت متصل وجود دارد که شامل: گجت های متصل عمومی مثل ساعت‌های هوشمند و دستبندهای بررسی فعالیت، و گجت های متصل اختصاصی مانند پدال، راکت و توپ‌ها. …