اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند و کاربردها

کشاورزی طی دهه های گذشته تغییرات تکنولوژیکی زیادی را شاهد بوده است. با استفاده از ابزارهای مختلف هوشمند کشاورزی، کشاورزان کنترل بیشتری بر فرایند افزایش دام و محصولات در حال رشد دارند و باعث می شود که آن ها قابلیت پیش بینی و کارایی بیشتری در مدیریت کسب و کار خود داشته باشند.