درحال جستجوی برچسب

هوشمندسازی اشیا با RFID

آموزش, زیرساخت اینترنت اشیا,

تکنولوژی RFID و نقش آن در هوشمندسازی اشیا

شناسایی امواج رادیویی (Radio Frequency Identification) یا به اختصارتکنولوژی RFID یک سیستم شناسایی خودکار است. RFID در سالیان اخیر محبوبیت زیادی برای نگهداری و پیگیری اشیاء بدست آورده است. در سیستم های RFID شناسایی اشیاء بدون تماس فیزیکی مستقیم صورت می پذیرد. ارتباطات در این تکنولوژی با استفاده از سیگنال های رادیویی انجام می شود. […]