ساعت هوشمند جایگزنی برای تلفن همراه!

با گذشت سریع زمان  نیاز های ما به تکنولوژی  زیاد وافزایش می یابد. ساعت هوشمند به گفته برخی از محققین فقط برای مسائل معمولی مثل خواندن پیامک و جواب دادن یا رد کردن تماس و آگاهی از اخبار آب وهوا و….استفاده می شود.این ساعت ها باید طوری طراحی شوند که …