درحال جستجوی برچسب

آینده کسب و کارها

آموزش, کسب و کار هوشمند,

مهارت های مورد نیاز در صنعت اینترنت اشیا

با رشد و توسعه اکوسیستم اینترنت اشیا ، نیاز به مهارت های اینترنت اشیا نیز افزایش پیدا می کند . مردم نیاز دارند تا با تجهیزات و قوانین اینترنت اشیا آشنا شوند تا بتوانند از چنین تجهیزاتی برای امور روزمره خود به درستی استفاده کنند.