درحال جستجوی برچسب

اقتصاد اینترنت اشیا

دانش اینترنت اشیا, زیرساخت اینترنت اشیا,

توسعه اقتصادی با اینترنت اشیا

زمانی فکر اینکه یکی از وسایل خانه دارای اینترنت باشد خنده دار بود.میتوان گفت فکر آن به ذهن کسی نمیرسید. حتی الان شنیدن اینترنت اشیا یا اینترنت داشتن در و دیوار برای بار اول عجیب