درحال جستجوی برچسب

امنیت اینترنت اشیا

امنیت اینترنت اشیا,

حریم خصوصی و نقش آن در امنیت اینترنت اشیا

حفظ حریم خصوصی در تجهیزات اینترنت اشیا از اهمیت بسیاری برخوردار است . تکنولوژی اینترنت اشیا در صورتی که بتواند این چالش را حل کند خواهد توانست به موفقیت های بزرگی برسد .