درحال جستجوی برچسب

توسعه زیر ساخت

زیرساخت اینترنت اشیا,

زیرساخت مورد نیاز اینترنت اشیاء

از الزامات طراحی‌های کلیدی برای اینترنت اشیاء توجه به مواردی مانند ایجاد قابلیت همکاری میان اشیاء، و توسعه پذیر بودن در آینده است. از این رو جهت بهره برداری حداکثری از قابلیت ایجاد همکاری بین سیستمهای مختلف، اینترنت اشیاء نیازمند طراحی یک معماری باز دارد. روند توسعه اینترنت اشیاء باید در نظر داشت که توانایی […]