درحال جستجوی برچسب

فرصت ها و چالش ها

امنیت اینترنت اشیا, زیرساخت اینترنت اشیا,

نگاهی به چالش های اینترنت اشیا

علیرغم توسعه اینترنت اشیا در سالیان اخیر، این صنعت هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را بیابد. چالش های اینترنت اشیا باعث شده اند تا مردم با احتیاط بیشتری به سراغ استفاده از این تکنولوژی بروند. تغییرات سریع در تجهیزات سخت افزاری باعث شده تا نیاز مستمر به بروزرسانی های نرم افزاری وجود داشته باشد. […]