درحال جستجوی برچسب

هوشمند سازی در دامپروری

کشاورزی هوشمند,

هوشمند سازی در دامپروری

هوشمند سازی در دامپروری  یکی از مجموعه عملیات لازم برای بهبود زیر ساخت های این صنعت پر سود تبدیل شده.   هوشمند سازی دامپروری که میتواند برای کشاورزان و دامپروران سنتی به مکانیزه شدن تبدیل شوند و کمک حالی برای این دسته از دامپروران باشد.برای تبدیل سیستم های دامپروری  سنتی به رویکردهای هوشمند سازی تا […]