درحال جستجوی برچسب

پرداخت های مبتنی بر اینترنت اشیا

زیرساخت اینترنت اشیا,

پرداخت اشیا ، راهکاری برای هوشندسازی پرداخت‎های اشیا

اینترنت اشیا با سرعت زیادی در حال رشد می‎باشد. افزایش تجهیزات هوشمند باعث گردیده است تا روزبه‎روز نیازمندی‎های جدیدتری بوجود آید. پرداخت اشیا یک نیاز رو به گسترش در این حوزه می‎باشد. مطابق پیش‎بینی‎ها تا سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۵ میلیارد دستگاه هوشمند به شبکه اینترنت متصل می‎شوند. بسیاری از این اشیا نیاز دارند برای […]