تامین امنیت با اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند

در سرتاسر کره ی زمین، دولتمردان برای تامین کردن امنیت شهرها و کشور خود در مقابل جرم ها و برای برقرار کردن آرامش و امنیت در زندگی مردم و همچنین نظم در مواردی مانند ترافیک همواره به دنبال استفاده کردن از راه حل های هوشمند هستند تا بتوانند تامین امنیت …

حریم خصوصی و نقش آن در امنیت اینترنت اشیا

حفظ حریم خصوصی در تجهیزات اینترنت اشیا از اهمیت بسیاری برخوردار است . تکنولوژی اینترنت اشیا در صورتی که بتواند این چالش را حل کند خواهد توانست به موفقیت های بزرگی برسد .